Quảng cáo
[Deleted User]
  • 6

Chăn nuôi dàn 38 số – Mayy

  • 6

00,55,11,66,22,77,33,88,44,99,01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89,98,09,90,05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

Nuôi max 5 ngày theo tỉ lệ 1,1,2,2,4,10

Chia sẻ

Trả lời